Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Pożyczki
Pożyczki
Można ubiegać się jeszcze o środki zwrotne na rozpoczęcie dzialalności gospodarczej:

Do kogo możesz się udać Dla kogo przewidziane są pożyczki Kiedy odbywają się zgłoszenia do projektu

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Działanie 6.2)


Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel. 42 664-37-52

www.larr.lodz.pl

50 tys. zł rozłożone na maksymalnie 60 rat (oprocentowanie 5%)
Projekt „Od Pomysłu do Biznesu"

- osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego
- w wieku od 18 do 64 roku życia
- osoby bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia oraz zatrudnione
informacje na stronie realiatora
kliknij tutaj

Skontaktuj się z instytucją i dowiedz się:

  • czy możesz zostać uczestnikiem projektu
  • kiedy rozpoczyna się rekrutacja
  • jakie dokumenty są wymagane podczas rekrutacji
  • kiedy rozpoczyna się i jak długo będzie trwało obowiązkowe szkolenie.
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nie prowadzi rekrutacji.
Należy kontaktować się wyłącznie z wyłonionymi instytucjami.


 

Do pobrania:

 kwadrat INNE ŹRÓDŁA UNIJNYCH DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Dotacje dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Dotacja z powiatowego urzędy pracy udzielana jest w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

O szczegóły pytaj w swoim powiatowym urzędzie pracy.


Dotacje dla pracowników objętych programem zwolnień monitorowanych

W ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" możliwa jest realizacja projektów zakładających przyznawanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przez pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy. Z dotacji mogą korzystać:

  • osoby zwolnione (osoby pozostające bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu)
  • osoby przewidziane do zwolnienia oraz osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement (zwolnienia monitorowane).

Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą jest analogiczny jak w przypadku Działania 6.2.

Szczegóły sprawdzaj na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: www.pokl.lodzkie.pl.


Dotacje na zakładanie lub dofinansowywanie działalności małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW):
Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełnienia są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR) (zobacz Oddziały Regionalne ARiMR dla województwa łódzkiego).

Dotacje w ramach PROW są przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących lub zakładających mikroprzedsiębiorstwa mieszkających bądź prowadzących działalność gospodarczą na obszarze wiejskim, a także dla rolników, ich małżonków i domowników (osoby ubezpieczone w KRUS). O wsparcie finansowe może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna planująca założenie lub posiadająca przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób. Siedziba przedsiębiorstwa musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, przy czym realizacja projektu powinna prowadzić do utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy. Dotację może otrzymać beneficjent, który w okresie ostatnich 24 miesięcy nie korzystał z pomocy w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dotacji różni się w zależności od ilości przewidywanych przez biznesplan miejsc pracy, przy czym maksymalna kwota na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 300 tys. zł (w ramach Działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 100 tys. zł).

Instytucją Wdrażającą PROW jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


baner isr 
Ogólnopolski projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Instrument Szybkiego Reagowania", którego głównym celem jest wczesne udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom, których sytuacja finansowo-ekonomiczna uległa pogorszeniu. Każda zakwalifikowana do projektu firma otrzyma nieodpłatny pakiet usług doradczych, szkoleniowych i outplacementowych opracowany na miarę potrzeb przedsiębiorstwa.
                                              ...dowiedz się więcej             ...pobierz ulotkę

Asysta w prowadzeniu firmy - nowa usługa PARP

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nową usługę doradczą dla firm o nazwie "Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej". Asysta obejmuje udzielenie przedsiębiorcy 24 godzin doradztwa i konsultacji w czterech podstawowych obszarach działalności firmy. Z usługi korzystać mogą wszystkie polskie firmy, niezależnie od czasu działania, regionu czy branży.

... zobacz listę ośrodków udzielających wsparcia
Sieć bezpłatnych Punktów Konsultacyjnych

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) koordynuje oraz wspiera sieć Punktów Konsultacyjnych, która w ramach Krajowego Systemu Usług świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców. Obecnie sieć liczy 111 Punktów Konsultacyjnych. Działalność Punktów Konsultacyjnych finansowana jest w ramach projektu systemowego PARP realizowanego w Poddziałaniu 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres bezpłatnych usług informacyjnych obejmuje udzielanie informacji m.in. o:

  • podejmowaniu, wykonywaniu działalności gospodarczej (obowiązki podatkowe, zatrudnienie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw) oraz rezygnacji z działalności gospodarczej
  • możliwościach uzyskania wsparcia ze środków publicznych na realizację projektów unijnych
  • możliwościach i zasadach korzystania z usług specjalistycznych, w tym: usług proinnowacyjnych (KSI), usług finansowych w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń, możliwości i zasad korzystania z dofinansowywanych szkoleń
  • danych teleadresowych instytucji zrzeszających przedsiębiorstwa określonej branży, instytucji dysponujących bazami danych z informacjami o dłużnikach i potwierdzających wiarygodność partnerów gospodarczych

Dane teleadresowe Punktów Konsultacyjnych na stronie www.parp.gov.pl

 Akademia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw umożliwiający dostęp do bezpłatnych szkoleń internetowych. Celem portalu jest upowszechnienie dostępu do zdalnej edukacji (e-learningu) wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących własną działalność gospodarczą. Więcej na stronie www.akademiaparp.gov.pl

 Bezpłatna internetowa gra symulacyjna "St@rt up"

Wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej zachęcamy do sprawdzenia swoich sił w internetowej grze pn. "St@rt up", która dostarcza wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia firmy. Uczestnik gry prowadzi wirtualną firmę na zasadach zbliżonych do funkcjonowania rzeczywistych przedsiębiorstw. W swojej działalności gracz musi wziąć pod uwagę zasady konkurencji, umiejętności w zdobywaniu klientów oraz dostawców, obowiązki wobec ZUS, czy Urzędu Skarbowego. Gra dostępna jest bezpłatnie i została opracowana w ramach unijnego projektu "St@rt up. Wypróbuj swój pomysł na biznes" realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Związek Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny "Lewiatan".

...dowiedz się więcej o projekcie

...zagraj w grę