Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Wyniki konkursów Procedura odwoławcza
Procedura odwoławcza


Wnioskodawca przysługuje prawo do wniesienia protestu wtedy gdy projekt otrzymał ocenę negatywną, czyli: 
w przypadku oceny formalnej:
- nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny, 
w przypadku oceny merytorycznej: 
- nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej) i/lub został odrzucony ze względu na niespełnienie kryteriów ujętych w części A Karty oceny merytorycznej, 
- otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu (wniosek zarejestrowany w KSI jako zatwierdzony).
Każdemu wnioskodawcy przysługuje więc prawo do wniesienia zarówno protestu do wyników oceny formalnej, jak i oceny merytorycznej tego samego wniosku, jeśli były one negatywne.

W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy: etap przedsądowy oraz etap sądowy.

Na etapie przedsądowym, wnioskodawcy przysługują dwa środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Protest składany jest do WUP w Łodzi w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku  oceny i podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni kalendarzowych.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia protestu, WUP w Łodzi przeprowadza ponowną ocenę wniosku, która trwa: 14 dni (ponowna ocena formalna) lub 30 dni (ponowna ocena merytoryczna).

W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu, wnioskodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji, może wnieść odwołanie do Instytucji Pośredniczącej PO KL. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 30 dni kalendarzowych.

W przypadku negatywnego wyniku rozstrzygnięcia zarówno protestu jak i odwołania, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w tym zakresie do wojewódzkiego sądu administracyjnego (etap sądowy).


Wytyczne i zasady

Pomocnicze wzory dokumentów dla procedury odwoławczej
 

Informujemy, iż w celu ułatwienia procedury odwoławczej w ramach Programu Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO KL) opracowało pomocnicze wzory dokumentów dla wnioskowdawców tj. wzór protestu / odwołania oraz instrukcję sporządzania protestu / odwołania.


Dokumenty zostały sporządzone w oparciu o Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki z 1 kwietnia 2009 r. i zawierają praktyczne wskazówki dotyczące sposobu tworzenia środków odwoławczych w konkursach ogłoszonych po ww. dacie.

Podkreślamy, iż przedmiotowe wzory mają jedynie charakter pomocniczy.
Zachęcamy do korzystania z niniejszych dokumentów w celu precyzyjnego i przejrzystego ujmowania treści, które powinny znaleźć się w środkach odwoławczych.

 

...pobierz wzór protestu/odwołania
...pobierz instrukcję sporządzania protestu/odwołania