Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Tytuł projektu:
"Nowe perspektywy"

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
ul. Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice
tel.: 0 42 215 70 86, fax: 0 42 215 23 00
e-mail: lopa@praca.gov.pl, www: puppabianice.internetdsl.pl

Cel projektu:
Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pabianicach.

Do kogo projekt jest adresowany?
Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, w tym w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jedn. tekst ustawy Dz. U. Nr 69 z 2008 r. poz. 415 z późn. zm.), tj.:

 • bezrobotnych do 25 roku życia
 • bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

Co projekt oferuje:
W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu takie jak:

 • szkolenia zawodowe
  Planowane kierunki szkoleń:
  • prawo jazdy kat. C
  • przewóz rzeczy
  • kierowca wózków jezdniowych
  • fryzjerstwo
  • stylizacja paznokci
  • profesjonalna obsługa biura
  • operator koparko-ładowarki
  • kurs przygotowujący do licencji I° pracownika ochrony fizycznej
  • specjalista ds. kadr i płac
  • księgowość
  • obsługa kas fiskalnych
  • kwiaciarz-bukieciarz
  • projektowanie i wykonywanie stron www
  • instruktor aerobiku
 • staże
 • przygotowanie zawodowe
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej poprzedzone szkoleniem w zakresie prowadzenia firmy.

Rekrutacja do projektu:
Zatrudnieni w PUP pośrednicy pracy i doradcy zawodowi od stycznia 2008 r. informują osoby bezrobotne o możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu.
W procesie rekrutacji zostaną wykorzystane plakaty informujące o projekcie oraz ulotki udostępnione w siedzibie urzędu, a także w filii w Konstantynowie.
Informacja o projekcie będzie również zamieszczona na stronie internetowej PUP oraz w lokalnej prasie.
Osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie będą informowane o możliwości skorzystania z usług doradcy zawodowego, który pomoże w wyborze odpowiedniej formy wsparcia. Rekrutacja uczestników projektu kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie.
Wszystkie osoby spełniające warunki rekrutacji będą miały równe szanse na udział w projekcie.

Okres realizacji projektu:
od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.


Uwaga, opisy projektów w naszej Bazie powstały na podstawie informacji dostarczonych przez poszczególnych projektodawców.
Za ewentualną niezgodność opisu ze stanem faktycznym Wojewódzki Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności.

wersja do druku

Dane teleadresowe WUP