kliknij aby wydrukować

Program Operacyjny Kapitał Ludzki      Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Materiał pochodzi z serwisu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - http://efs.wup.lodz.pl


Strona główna
Baza projektów
Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Tytuł projektu:
suKURS

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 46
tel. (044) 724-68-64, fax (044) 724-26-75

Cel projektu:
Projekt ma na celu zwiększenie szans 791 osób bezrobotnych na powrót lub wkroczenie na rynek pracy.

Do kogo projekt jest adresowany?
PROJEKT suKURS skierowany jest do osób będących grupą docelową dla Poddziałania 6.1.3, czyli zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz., posiadających status bezrobotnego, a w szczególności do:

Co projekt oferuje:
W ramach projektu suKURS planuje się objęcie działaniami aktywizującymi 791 osób, które skorzystają z następujących form wsparcia:

Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego w trybie indywidualnym oraz objęty zostanie pośrednictwem pracy. Dodatkowo przewidziano finansowanie kosztów badań lekarskich i refundację kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego czy też szkolenia.

Rekrutacja do projektu:
W proces rekrutacji będą włączeni pośrednicy pracy, doradcy zawodowi oraz pracownicy samodzielnego stanowiska ds. szkoleń. Zastosowanym narzędziem będzie obserwacja lub indywidualna rozmowa doradcza. Obserwacja aktywności osób bezrobotnych, oceniana na podstawie częstotliwości kontaktów z urzędem, umożliwi wyłonienie osób, do których powinno być adresowane wsparcie. Z kolei rozmowa doradcza jest najlepszym źródłem pozyskiwania informacji o kliencie, który boryka się z problemami związanymi ze znalezieniem zatrudnienia lub planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przystąpienie do projektu będzie potwierdzone podpisaniem deklaracji uczestnictwa połączonej z formularzem potrzeb klienta.

W celu szybkiego dotarcia do potencjalnych beneficjentów zostaną wykorzystane wszelkie kanały informacyjne: tablice ogłoszeń w PUP, w urzędach gmin, ośrodkach pomocy społecznej, lokalne media (radio, prasa), strona internetowa Urzędu, stanowiska bieżącej obsługi bezrobotnego.

Pracodawcy oraz osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. - pokój nr 1, 12 lub 13.

Okres realizacji projektu:
01.03.2008 r. - 31.12.2008 r.


Uwaga, opisy projektów w naszej Bazie powstały na podstawie informacji dostarczonych przez poszczególnych projektodawców.
Za ewentualną niezgodność opisu ze stanem faktycznym Wojewódzki Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności.

wersja do druku

Dane teleadresowe WUP